Regulamin akcji
„Metamorfoza do lata”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji „100 dni do lata” („Akcja”), reguluje prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla Organizatora oraz Uczestników, a wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Organizatorem Akcji jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 PLN (dalej „Organizator“).
 3. Zleceniodawcą i Fundatorem części nagród w Akcji jest Turawa Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-802), przy ulicy Skaryszewskiej 7 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000267344, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 5722525682(„Turawa Park”, „Zleceniodawca” lub „Fundator”).
 4. Partnerem Akcji i Fundatorem części nagród w Akcji jest Calypso Fitness S.A z siedzibą w CH Turawa Park ul. Dębowa 1; 46-022 Zawada, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000400719, NIP: 525-251-96-84, kapitał zakładowy 158 626 zł (opłacony w całości). („Calypso Fitness Club”, „Partner” lub „Fundator”).
 5. Fundatorzy są przyrzekającym i wydającym nagrody w Akcji w rozumieniu art. 919 i 921 k.c..
 6. Akcja trwa od 12.03.2018 r. do 30.06.2018 r.
 7. W celu nadzoru nad prawidłowym przeprowadzeniem Akcji oraz wyboru laureatów powołana zostanie Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora lub Partnera („Komisja”).
 8. Udział w Akcji jest dobrowolny i nieodpłatny.

§2
UCZESTNICY AKCJI

 1. W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Akcji spełnia łącznie następujące warunki:
  a)   Jest pełnoletnią kobietą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b)   jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  c)    nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, przedstawiciela Organizatora, Zleceniodawcy lub Partnera, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Akcji lub członkiem najbliższej rodziny osób wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia; pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej;
  d)   wyrazi zgodę na utrwalanie i publikowanie swojego wizerunku w związku z Akcją.
  e)   wypełniając ankietę ze zgłoszeniem do Akcji, wyraziła zgodę na komunikację marketingową („Uczestnik”).
 2. W Akcji można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 3. Zgłoszenia do Akcji wypełnione nieprawidłowo, zawierające niekompletne dane osobowe uczestnika Akcji lub nie zawierające kompletu zgód marketingowych są nieważne i zostaną wykluczone z udziału w Akcji, bez prawa do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora, a żadne reklamacje w tym przedmiocie nie będą rozpatrywane.

§3
OPIS i PRZEBIEG AKCJI, NAGRODA GłÓWNA

 1. W ramach Akcji „100 dni do lata” 8 (osiem) wybranych Uczestniczek będzie mogło brać udział w realizowanym przez Calypso Fitness Club programie pracy nad sylwetką złożonym z treningów oraz porad dietetycznych. Na dwa tygodnie przed zakończeniem programu (15 czerwca 2018) Komisja wybierze 3 (trzy) Uczestniczki, których metamorfozy ocenione zostaną najwyżej („Laureatki”), a spośród nich 30 czerwca 2018 – Laureatkę Nagrody Głównej („Laureatka Nagrody Głównej”).
 2. Przebieg Akcji wygląda następująco:
  a)      12.03.2018 - 18.03.2018 – rejestracja uczestniczek Akcji za pomocą elektronicznej ankiety znajdującej się na www.turawa-park.com.
  b)      12.03.2018 – 19.03.2018 – zarejestrowane osoby są zapraszane na spotkanie z trenerem w celu określenia możliwości uczestnictwa w Akcji.
  c)      20.03.2018 – Komisja wybiera spośród otrzymanych zgłoszeń i ogłasza za pośrednictwem strony www.turawa-park.com 8 Uczestniczek, które przystąpią do programu i rozpoczną metamorfozę.
  d)      15.06.2018 r. – Komisja wybiera finałową trójkę Uczestniczek - Laureatki.
  e)      16.06 2018r. - 20.06.2018 r – sesja zdjęciowa z udziałem Laureatek
  f)       30.06.2018 r. – ogłoszenie zwycięzcy Nagrody Głównej w czasie eventu związanego z VI Rajdem Rowerowym.
 3. Nagrodą główną w Akcji („Nagroda Główna”) jest zestaw składający się z : 6-miesięcznego karnetu na siłownię + 10 treningów personalnych w Calypso Fitness Club oraz Karta Podarunkowa CH Turawa Park o wartości 1 000zł – słownie: jeden tysiąc złotych na zakupy w Turawa Park.
 4. Realizacja Kart Podarunkowych jest możliwa w jednym ze sklepów na terenie CH Turawa Park z listy sklepów, która jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
 5. Dodatkowo Laureatce Nagrody Głównej zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 315 zł na pokrycie zaliczki na podatek dochodowy od nagrody.
 6. Organizator pobierze od każdego z laureatów Podatek, który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
 7. Każdy Uczestnik biorący udział w Akcji wyraża zgodę na pobranie przez Organizatora Podatku z uzyskanej przez Uczestnika nagrody.
 8. Każda wybrana uczestniczka, która przystąpiła i rozpoczęła program jest zobowiązana uczestniczyć w nim do jego zakończenia lub zobowiązuje się do zwrotu kosztów za przeprowadzone w ramach programu treningi.

§4
REKLAMACJE

 1.  W celu ułatwienia ich rozpatrywania, reklamacje Uczestników związane z Akcją powinny być zgłaszane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja Akcja „Metamorfoza do lata” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 15.07.2018 roku. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej określenie od kogo pochodzi reklamacja, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie oraz jego uzasadnienie. Reklamacje, które nie zawierają danych wnoszącego, nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji zainteresowanemu bez zbędnej zwłoki.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie objętym reklamacją jest ostateczna, nie wyłącza to jednak prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§5
DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Akcji, Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Akcji.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t.jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celu przeprowadzenia Akcji oraz komunikacji marketingowej, a w szczególności:
  a) wyboru oraz ogłoszenia Uczestniczek metamorfozy, Laureatek oraz Laureatki Nagrody Głównej, informacje o przebiegu Akcji publikowane będą na podstronie www.turawa-park.com będą również dostępne w CH Turawa Park..
  b) wydania Nagrody,
  c) obsługi reklamacji
  d) w celach marketingowych.
 4. Administratorami danych osobowych są Turawa Park oraz Calypso Fitness Club.
 5. Uczestnicy przez cały czas przetwarzania danych mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Akcji, ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie lub odwołanie zgody, o której mowa powyżej, uniemożliwia udział w Akcji. Jeżeli Uczestnik zdecyduje o odwołaniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub zaistnieje potrzeba zmiany lub poprawienia jego danych, może on zgłosić stosowne żądanie Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Organizatora: sekretariat@valkea.com lub pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji.
 6. Administratorowi przysługuje prawo do powierzenia podmiotowi trzeciemu przetwarzania danych Uczestników w zakresie związanym z realizacją projektu, w szczególności Organizatorowi.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystępując do Akcji, Uczestnik akceptuje Regulamin.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.turawa-park.com oraz w siedzibie Organizatora, Fundatora Nagród i Partnera.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia poszczególnych etapów Akcji z powodu wystąpienia problemów technicznych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Akcji, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego odpowiedzialność ponosi Organizator Akcji.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Proszę chwilkę poczekać...